Algemene voorwaarden

1. Voor al onze offertes en prestaties, evenals voor montages, herstellingen, onderhoud en advies of andere contractuele prestaties, in zoverre deze telkens aanvullend overeengekomen zijn, gelden uitsluitend onze navolgende voorwaarden.

Afwijkende overeenkomsten zijn enkel geldig wanneer ze schriftelijk door ons bevestigd werden.

2. Onze offertes zijn vrijblijvend. Bestellingen gelden bij toezeggingen van klant en ons. Mail verkeer wordt hierbij ook als geldend beschouwd.

Op de bij de offerte horende documenten, zoals afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsaanduidingen, kunnen, in bepaalde omstandigheden, afwijkingen voorkomen, waarvoor onze firma niet aansprakelijk is. Offerten of prijsafspraken voor verschillende bouwen, bouwfirma’s en dergelijke, worden jaarlijks herbekeken en indien relevant aangepast. De klant behoud zich het recht om het werk dan af te zeggen zonder verdere kost indien deze nog niet was toegewezen definitief.

3. Wij maken voorbehoud voor de correct en tijdige bevoorrading door onze leveranciers.

4. Onze facturen zijn onmiddellijk netto betaalbaar bij levering of afhaling, dit in zoverre geen andere schriftelijke overeenkomsten getroffen werden. Betaling d.m.v. wissels is niet toegestaan.

Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlsintrest verschuldigd zijn van 12% per jaar. Bovendien zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10%, met een minimum van 150,00 €.  Korting toekennen zonder dit besproken te hebben wordt niet aanvaard, ook bij middellijke betalingen. Korting die besproken zijn vervallen bij het niet tijdig betalen hiervan.

5. Niet-tijdige betaling geeft ons het recht verdere leveringen of diensten te staken, teneinde de tegoeden niet verder te laten oplopen en dit zonder aanmaning van onzentwege. Elke niet- betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de opeisbaarheid mee van alle andere facturen ten laste van dezelfde schuldenaar.

6. De geleverde goederen blijven onze eigendom tot het ogenblik dat alle openstaande vorderingen vereffend zijn.

7. De door partijen overeengekomen uitvoeringstermijn van de werken of leveringstermijn is slechts een indicatie. Wij verbinden ons ertoe deze termijn zo nauw mogelijk te respecteren, doch overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot enige vorm van schadeloosstelling of ontbinding van de door partijen onderschreven overeenkomst

8. Indien de klant na ondertekening van het contract het contract eenzijdig wenst te verbreken, zijn wij gerechtigd om ofwel het contract verder uit te voeren, ofwel vergoeding te vorderen voor alle door ons gemaakte kosten, met inbegrip van deze van het opmeten en opstellen van een bestek, zonder dat deze verbrekingsvergoeding minder mag bedragen dan 30% van het op het contract vermelde totaalbedrag.

9. Voor materiële gebreken geldt de volgende waarborgregeling: wat betreft de hoedanigheid van de goederen geldt enkel de productbeschrijving in de offerte als overeengekomen. Wij geven geen waarborg voor de hoedanigheid van de goederen noch voor de duur van de hoedanigheid. Het staat ons vrij, gebrekkige goederen of delen daarvan te herstellen of opnieuw te leveren wanneer de materiële fout binnen een termijn van 12 maanden na de levering gemeld werd, en in zoverre de oorzaak ervan reeds bestond op het ogenblik van risico-overgang. Lukt deze herstelling of nieuwe levering niet, dan kan de koper onverminderd eventuele aanspraken op schadevergoeding de overeenkomst ontbinden of de vergoeding verminderen. Materiële gebreken dienen ons onverwijld, d.w.z. ten laatste binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen, schriftelijk te worden gemeld. Latere meldingen van gebreken worden niet erkend.

Wij zijn niet aansprakelijk voor montage- of herstellingsfouten wanneer de goederen zelfstandig bij ons worden aangekocht en zelf worden geïnstalleerd.

Betreft lampen wordt deze beperkt tot max. 2maand na levering.

10. Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken en/of de factuur moeten geschieden per gemotiveerd aangetekend schrijven, respectievelijk binnen de 8 dagen na de levering en/of uitvoeringsdatum en/of de ontvangst van de factuur. Deze klachten schorten de betalingsverplichting van de klant geenszins op.

11. Er kan voor het uitvoeren van werken een voorschot gevraagd worden, deze hangt af van de grote van de werken en / of de werk fasen die moeten gebeuren om deze werken uit te voeren. Het niet tijdig betalen kan leiden te op uitstel  van de werken of definitief stoppen van de werken door ons. Voorschotten worden door ons, zo correct mogelijk ingeschat, naar gelang de werken.

12. Wij behouden ons het recht op zonder specifieke benamingen van merk in offerte of raming, deze zelf te bepalen. Deze producten voldoen wel aan de nodig certificaten en zijn reglementair met het AREI.

13. Offerten worden opgemaakt aan van de hand wat op dat moment geweten is latere aanpassen zullen door gerekend worden. Onze offerten en ramingen worden opgemaakt voor snel bouwsteen, beton of andere hebben meer prijs. Ramingen zijn slecht een indictie van de mogelijk kost prijs en aantallen. Deze kunnen veranderen in de loop van de werken naar gelang de situatie en de veiligheid van mij, u en derden kan behouden worden.

14. Indien er een keuring gebeurd is door ons kan deze indien wij in fout zijn, bij defect met gevolg brand, rook of andere schade naar ons gewezen worden als dit bewezen is. Bij nieuwbouw en grote renovaties is de keuring verplicht volgens wet en wordt deze ook al staat deze niet op raming of offerte, uitgevoerd en gefactureerd op de klant zijn kosten. Bij de kleinere ingegrepen in de keuze aan klant indien gewenst onder de nodige voorwaarden. In het geval dat wij keuring uitvoeren waar wij zelf niet de elektriciteit van geplaatst hebben blijft deze, ook in geval van goed gekeurd attest, niet onze verantwoordelijkheid, enkel de door ons veranderde zaken kunnen indien bewezen naar ons verwezen worden in het geval deze volledig is aangepast.

15. Aanpassingswerken aan nieuwe /bestaande woning waar het moet geboord, geslepen of andere licht/ zware handelingen moeten gebeuren kunnen mogelijk extra schade beroken. Hiervoor kan ik niet aansprakelijk gesteld worden ten zei er kan bewezen worden dat deze onnodig en niet van toepassingen waren, deze moeten schriftelijk 4 werkdagen na uitvoeren van werken worden gemeld. Latere meldingen van gebreken worden niet erkend.

16. Meegeleverde bijlagen, foto, schema’s, … bij facturen zowel via post als mail, worden als aanvaard en goedgekeurd behoud zonder aangetekend schrijven binnen de 4 werkdagen. Indien er aanpassen zijn heeft dit geen gevolg naar betaling toe deze blijft geldig, zoals opgenoemd zaken van vorige punten.

17. Het Belgisch recht is van toepassing in alle onze contractuele relaties. Ingeval van betwistingen van welke aard ook, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd om kennis te nemen van het geschil. Wij behouden ons evenwel het recht voor om over te gaan tot dagvaarding voor de gerechtelijke instanties van het arrondissement waarin de klant gevestigd is.

18. Wij behouden ons het recht om van elke werf/woning foto’s te nemen en deze te gebruiken voor onze website eveneens als op facebook. Dit zonder vermelding van naam en straat. Indien u niet wenst dat deze online komen, een mail sturen is hiervoor voldoende.

Wil je een vrijblijvende offerte voor uw nieuwbouw project of renovatie?

Wil je uw woning verder afwerken met de correcte verlichting indoor of outdoor? Zijn er aanpassen nodig? Of zijn er vragen over zonnepanelen?

Twijfel dan niet om ons te contacteren en we kijken met veel plezier wat we kunnen betekenen voor u!